"NN-Cup-2017" (Goulash by E. Gladysh)
Qualification teams
Moscow Bridge Club, November 9, 2017.


GENERAL RANKING Results of round:    01 02 03 04 05 06 BUTLER
  Scores:    01 02 03 04 05


Ranking after round   6

rk team VPs Adj IMPs
1 8-5-0-0
Alexey Efremov, Konstantin Perekhrest, Pavel Gomerov, Leonid Ulanovsky
66.00   102
2 Stoichkov
Vladimir Rekunov, Ivan Semenov, Andrey Voronov, Vladimir Tatarkin, Alexander Dubinin, Vitold Sliva
55.00   19
3 Chubarova
Svetlana Chubarova, Dmitry Prokhorov, Yury Andreev, Vladimir Samokhin
42.00   -22
4 De Beers
Tatiana Tazenkova, Tatiana Nokhaeva, Larisa Kursakova, Marina Malkova
29.00   -99